Zásady ochrany osobních údajů

 

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.lenkadavidova.cz mými klienty a zájemci o moje služby a produkty.
2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
3. Vážím si vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete. Při zpracování osobních údajů postupuji podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazuji.
4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:
I. Obsah a účel dokumentu
II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat
III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme
IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje
V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

__________________________________________________________________________

II. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mne můžete kontaktovat

Lenka Davidová, IČ: 87740141, se sídlem Nerudova 990, 563 01 Lanškroun (dále jen „Správce“)
jsem zapsaná v živnostenském rejstříku u MěÚ Lanškroun.
kontaktní e-mail: info@lenkadavidova.cz, kontaktní telefon: +420 604 654 615, moje webové stránky: https://lenkadavidova.cz/

III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů:
• vyplněním některého z formulářů na webových stránkách,
• uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na mém webu,
• poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží, poskytnutím služeb),
• při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).
Zpracovávám i údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem.
Údaje mi poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bych vám bez poskytnutí údajů nebyla schopna dodat objednané zboží (např. pro zaslání přístupových údajů do on-line kurzu potřebuji vaši emailovou adresu) anebo poskytnout službu (např. pro poradenství, terapii či konstelace jsou určité vstupní údaje nezbytné), na to vás vždy předem upozorním. Povinně mi údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.
Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky. Zpracovávám běžné osobní údaje, ale také tzv. „citlivé“ údaje.

A. Běžné osobní údaje, které zpracovávám:
Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, IČ, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké produkty jste si ode mně koupili, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla, váš rodinný stav, pohlaví, profilové fotografie, fotografie z našich živých setkání/vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí. 

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracovávám:
Údaje o aktuálním zdravotním stavu, anamnéza (tj. minulé údaje o zdravotním stavu, prodělaných nemocech apod.), užívané léky, údaje o rasovém původu, údaje o etnickém původu, údaj o sexuální orientaci, údaj o náboženském vyznání, vaše politické názory, údaje o filozofickém vyznání, údaje o členství v odborech, údaje o trestních deliktech, údaje o pravomocném odsouzení.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu, a co mne k tomu opravňuje

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností
Abych s vámi mohla uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané produkty (kurzy) nebo služby (terapie, konstelace, podnikatelské balíčky) a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, IČ, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké produkty jste si ode mně koupili, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla, váš rodinný stav, pohlaví, profilové fotografie, fotografie z našich živých setkání/vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí.
Ke stejnému účelu zpracovávám i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: Právním titulem je skutečnost, že jste sami tyto údaje zveřejnili a zjevně toto zveřejnění směřovalo k tomu, abych vůči vám mohla naplnit smluvní ujednání, tj. např. poskytnutí terapie, konstelace, zodpovězení dotazu na semináři… Jedná se např. o údaje o zdravotním stavu, užívaných lécích, sexuální orientaci, anamnéze (tj. minulé údaje o zdravotním stavu, prodělaných nemocech apod.), údaje o pravomocném odsouzení, rasovém původu, etnickém původu, údaj o náboženském vyznání…
Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání objednaného produktu, poskytnutí objednaných služeb. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a mým potvrzením takové objednávky.
K tomuto účelu osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje:
Jméno a příjmení, titul, adresa, IČ, e-mail, informace o objednaných produktech a službách, informace o tom, jaké produkty či služby jste si ode mě koupili, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla.
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:
• Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání mých práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovávám osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusím dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
• Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje mých klientů: jméno a příjmení, adresu, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bych pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používala klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor, SMS nebo některou z komunikačních aplikací typu Messenger, i zde budu respektovat, pokud mi dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.
• Abych vám mohla nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, mám svoji databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o mých novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání novinek“. Stejně tak, když mi pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt (nebo je to pokyn pro zaslání pokynů ke konzultaci atd.). Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).
• Za účelem měření návštěvnosti mých webových stránek a přizpůsobení zobrazení webových stránek při procházení mých webových stránek zaznamenávají mnou používané webové servery a služby standartním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které mne navštívíte, webovou stránku, kterou u mne navštívíte a také datum a délku návštěvy. Tyto informace mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. GoogleAnalytics).

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
Pokud mi udělíte souhlas, budu zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky mých služeb/produktů. Váš souhlas budu v tomto případě potřebovat i v případě, že nejste mým klientem. Před tím, než mi váš souhlas udělíte, vás budu informovat o tom, k jakým údajům a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

E. Ukládání a zpracování tzv. cookies
Údaje o vašem chování se mohou ukládat do tzv. cookies (malé soubory, které se ukládají do vašeho zařízení). Mimo jiné se mohou také využít k tomu, zda jste ze svého zařízení navštívili moje webové stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje. Používání cookies můžete deaktivovat na vašem zařízení či je smazat.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých mých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli mám uzavřené smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.
Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům
Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.
B. Právo na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).
C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
D. Právo na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování vašich osobních údajů.
E. Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
F. Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete mne kontaktovat na e-mailu info@lenkadavidova.cz Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na moji adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píši v článku VI. Jen si dovoluji upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.
Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách https://lenkadavidova.cz/ochrana-osobnich-udaju

Toto znění bylo aktualizováno 19.7.2023

Přejít nahoru